Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Účty

Účty

Rejstřík účtů vychází z účtového rozvrhu zpracovaného na základě vyhlášky o podvojném účetnictví podnikatelů (vyhl. č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). K některým účtům jsou uvedeny také doporučené analytické účty.

Ke každému účtu zde najdete výklad a postupy účtování, příklady, souvztažnosti, schémata účtování, upozornění na nesprávnosti a chyby, vztah k výkazům, odkazy na právní předpisy a další informace. Všechna související místa textů jsou navzájem propojená hypertextovými odkazy. To umožňuje, aby se uživatel dostal jediným kliknutím ke všem relevantním informacím potřebným ke správnému posuzování a řešení jednotlivých účetních případů. Novelizované části textů jsou odlišeny červeně.

0 - DLOUHODOBÝ MAJETEK01 - DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK012 - Nehmotné výsledky vývoje013 - Software014 - Ostatní ocenitelná práva015 - Goodwill019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek02 - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ODPISOVANÝ021 - Stavby022 - Hmotné movité věci a jejich soubory025 - Pěstitelské celky trvalých porostů026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek03 - DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK NEODPISOVANÝ031 - Pozemky032 - Umělecká díla a sbírky04 - NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek05 - POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ MAJETEK051 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek052 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek053 - Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek06 - DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK061 - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba062 - Podíly - podstatný vliv063 - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly064 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti066 - Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba067 - Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek07 - OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU072 - Oprávky k nehmotným výsledkům vývoje073 - Oprávky k softwaru074 - Oprávky k ostatním ocenitelným právům075 - Oprávky ke goodwillu079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku08 - OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU081 - Oprávky ke stavbám082 - Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů086 - Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku09 - OPRAVNÉ POLOŽKY K DLOUHODOBÉMU MAJETKU091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku1 - ZÁSOBY11 - MATERIÁL111 - Pořízení materiálu112 - Materiál na skladě119 - Materiál na cestě12 - ZÁSOBY VLASTNÍ ČINNOSTI121 - Nedokončená výroba122 - Polotovary vlastní výroby123 - Výrobky124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny13 - ZBOŽÍ131 - Pořízení zboží132 - Zboží na skladě a v prodejnách139 - Zboží na cestě15 - POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA ZÁSOBY151 - Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál152 - Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata153 - Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží19 - OPRAVNÉ POLOŽKY K ZÁSOBÁM191 - Opravná položka k materiálu192 - Opravná položka k nedokončené výrobě193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby194 - Opravná položka k výrobkům195 - Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám196 - Opravná položka ke zboží197 - Opravná položka k zálohám a závdavkům na materiál198 - Opravná položka k zálohám a závdavkům na zboží199 - Opravná položka k zálohám a závdavkům na zvířata2 - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY21 - PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY V POKLADNĚ211 - Pokladna213 - Ceniny22 - PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH221 - Peněžní prostředky na účtech23 - KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY231 - Krátkodobé dluhy k úvěrovým institucím232 - Eskontní úvěry24 - KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI241 - Emitované krátkodobé dluhopisy249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci25 - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK251 - Majetkové cenné papíry k obchodování252 - Vlastní podíly253 - Dluhové cenné papíry k obchodování254 - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba255 - Vlastní dluhopisy256 - Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti257 - Ostatní cenné papíry258 - Směnky k inkasu259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku26 - PŘEVODY MEZI FINANČNÍMI ÚČTY261 - Peníze na cestě29 - OPRAVNÉ POLOŽKY KE KRÁTKODOBÉMU FINANČNÍMU MAJETKU291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY31 - POHLEDÁVKY (KRÁTKODOBÉ I DLOUHODOBÉ)311 - Pohledávky z obchodních vztahů313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry314 - Poskytnuté zálohy a závdavky - dlouhodobé a krátkodobé315 - Ostatní pohledávky32 - ZÁVAZKY (KRÁTKODOBÉ)321 - Dluhy z obchodních vztahů322 - Směnky k úhradě324 - Přijaté provozní zálohy a závdavky325 - Ostatní dluhy33 - ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A INSTITUCEMI331 - Zaměstnanci333 - Ostatní dluhy vůči zaměstnancům335 - Pohledávky za zaměstnanci336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění34 - ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ341 - Daň z příjmů342 - Ostatní přímé daně343 - Daň z přidané hodnoty345 - Ostatní daně a poplatky346 - Dotace ze státního rozpočtu347 - Ostatní dotace35 - POHLEDÁVKY ZA SPOLEČNÍKY351 - Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba352 - Pohledávky - podstatný vliv353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty obchodní korporace355 - Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace358 - Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti36 - ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM361 - Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba362 - Dluhy - podstatný vliv364 - Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku365 - Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace366 - Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti367 - Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů368 - Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti37 - JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY371 - Pohledávky z prodeje obchodního závodu372 - Dluhy z koupě obchodního závodu373 - Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací374 - Pohledávky z pachtu obchodního závodu375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů376 - Nakoupené opce377 - Prodané opce378 - Jiné pohledávky378/001 - Přecenění pohledávek379 - Jiné dluhy38 - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV A PASIV381 - Náklady příštích období382 - Komplexní náklady příštích období383 - Výdaje příštích období384 - Výnosy příštích období385 - Příjmy příštích období388 - Dohadné účty aktivní389 - Dohadné účty pasivní39 - OPRAVNÁ POLOŽKA K ZÚČTOVACÍM VZTAHŮM A VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ391 - Opravná položka k pohledávkám395 - Vnitřní zúčtování398 - Spojovací účet při společnosti4 - KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY41 - ZÁKLADNÍ KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ FONDY411 - Základní kapitál412 - Ážio413 - Ostatní kapitálové fondy414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů416 - Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací417 - Rozdíly z přeměn obchodních korporací418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací419 - Změny základního kapitálu42 - FONDY ZE ZISKU A PŘEVEDENÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ421 - Rezervní fond423 - Statutární fondy426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let426/001 - Jiný výsledek hospodaření minulých let - rozdíly ze změn účetních metod426/002 - Jiný výsledek hospodaření minulých let - opravy minulých období426/003 - Jiný výsledek hospodaření minulých let - první účtování o odložené dani427 - Ostatní fondy428 - Nerozdělený zisk minulých let429 - Neuhrazená ztráta minulých let43 - VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení432 - Zálohy na podíly na zisku45 - REZERVY451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů452 - Rezerva na důchody a podobné závazky453 - Rezerva na daň z příjmů459 - Ostatní rezervy46 - DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY K ÚVĚROVÝM INSTITUCÍM461 - Dlouhodobé dluhy k úvěrovým institucím47 - DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY471 - Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba472 - Dlouhodobé dluhy - podstatný vliv473 - Emitované dluhopisy474 - Dluhy z pachtu obchodního závodu475 - Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky478 - Dlouhodobé směnky k úhradě479 - Jiné dlouhodobé dluhy48 - ODLOŽENÝ DAŇOVÝ ZÁVAZEK A POHLEDÁVKA481 - Odložený daňový dluh a pohledávka49 - INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL491 - Účet individuálního podnikatele5 - NÁKLADY50 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY501 - Spotřeba materiálu501/001 - Spotřeba materiálu501/002 - Spotřeba pohonných hmot501/003 - Spotřeba náhradních dílů501/004 - Spotřeba potravin ve vlastním stravovacím zařízení501/005 - Spotřeba propagačních předmětů501/006 - Přirozené úbytky v rámci norem501/007 - Spotřeba drobného hmotného majetku501/008 - Ochranné nápoje poskytované zaměstnancům501/009 - Poskytování tekutin v rámci zajištění pracoviště pitnou vodou501/010 - Osobní ochranné prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky501/011 - Jednotné pracovní oblečení (stejnokroje) a pracovní oblečení určené zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání502 - Spotřeba energie503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek504 - Prodané zboží504/001 - Prodej zboží504/002 - Zboží předané nenávratně k přezkoušení jakosti504/003 - Bezúplatně poskytnuté vzorky zboží504/004 - Přirozené úbytky v rámci norem51 - SLUŽBY511 - Opravy a udržování511/001 - Běžné opravy a údržba majetku511/002 - Opravy poškozeného majetku511/003 - Opravy ve vlastní režii511/004 - Oprava poškozeného majetku jiného subjektu511/005 - Reklamace nekvalitně provedených oprav512 - Cestovné512/001 - Jízdné všemi druhy dopravních prostředků512/002 - Použití vozidla zaměstnanci na pracovní cestě512/003 - Náklady na ubytování, stravné, vedlejší náklady, kapesné513 - Náklady na reprezentaci518 - Ostatní služby518/001 - Nájemné (úplata) – finanční leasing518/002 - Nájemné – operativní pronájem518/003 - Náklady na reklamu, propagaci a inzerci518/004 - Náklady na pořízení drobného nehmotného majetku518/005 - Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku do limitu518/006 - Ostatní služby52 - OSOBNÍ NÁKLADY521 - Mzdové náklady521/001 - Mzdové náklady - stálí pracovníci521/002 - Mzdové náklady - vedlejší pracovní poměr (dohody)521/003 - Mzdové náklady - naturální mzda521/004 - Mzdové náklady - ostatní peněžní a nepeněžní plnění ve prospěch zaměstnanců521/005 - Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti522 - Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti522/001 - Příjmy společníků s. r. o., komanditistů v komanditních společnostech a členů družstva z titulu závislé činnosti522/002 - Příjmy za práci jednatelů s. r. o.522/003 - Naturální plnění ve prospěch společníků s. r. o., komanditistů v komanditních společnostech a členů družstva522/004 - Ostatní peněžní a nepeněžní plnění ve prospěch společníků s. r. o., komanditistů v komanditních společnostech a členů družstva523 - Odměny členům orgánů obchodní korporace524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění524/001 - Pojistné na sociální zabezpečení524/002 - Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění525 - Ostatní sociální pojištění526 - Sociální náklady individuálního podnikatele527 - Zákonné sociální náklady527/001 - Příspěvek na stravování zaměstnanců zajišťované prostřednictvím jiných subjektů527/002 - Příspěvek na stravování zaměstnanců - vlastní stravovací zařízení527/003 - Náklady na bezpečnost, ochranu zdraví a pracovní oblečení zaměstnanců527/004 - Závodní preventivní lékařská péče a lékařské prohlídky527/005 - Vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců527/006 - Pracovněprávní nároky vyplývající z kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu528 - Ostatní sociální náklady53 - DANĚ A POPLATKY531 - Daň silniční532 - Daň z nemovitých věcí538 - Ostatní daně a poplatky538/001 - Ostatní daně (daň z přidané hodnoty a doměrky spotřební daně)538/002 - Poplatky54 - JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku542 - Prodaný materiál543 - Poskytnuté dary v provozní oblasti543/001 - Peněžní dary543/002 - Nepeněžní dary z vlastního majetku543/003 - Daň z přidané hodnoty k darům - závazek543/004 - Dary nevymezené v zákoně o daních z příjmů544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení545 - Ostatní pokuty a penále546 - Odpis pohledávky546/001 - Postoupení pohledávky546/002 - Odpis pohledávky podle zákona o daních z příjmů546/003 - Účetní odpis pohledávky547 - Mimořádné provozní náklady547/001 - Prodej obchodního závodu547/002 - Ukončení hospodářské činnosti – likvidace, konkurs a vyrovnání547/003 - Ostatní mimořádné provozní náklady548 - Ostatní provozní náklady548/001 - Pojistné548/002 - Příspěvky právnickým osobám548/003 - „Technické zhodnocení” dlouhodobého hmotného majetku do zákonného limitu548/004 - Ceny do veřejných soutěží548/005 - Likvidace zásob548/006 - Úhrada pracovníkům při pracovních úrazech a nemoci z povolání548/007 - Paušály hrazené zaměstnancům za údržbu pracovních oděvů548/008 - Náhrada nákladů zaměstnanci za použití vlastního nářadí548/009 - Zmařená investice548/010 - Rozdíly ze zaokrouhlení DPH548/011 - Odstupné548/012 - Výdaje na zabezpečení požární ochrany548/013 - Povinný odvod do státního rozpočtu z titulu nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením548/014 - Náklady vynaložené nájemcem na uvedení pronajatého majetku do původního stavu548/015 - Uplatnění výdajů (nákladů) hrazených uživatelem, souvisejících s pořízením hmotného majetku formou finančního leasingu548/016 - Povinný odvod z elektřiny ze slunečního záření549 - Manka a škody z provozní činnosti549/001 - Škody na hmotném majetku vymezeném ZDP a nehmotném majetku vymezeném ZDP (tj. na nehmotném majetku zařazeném do užívání do 31. 12. 2000 a po 31. 12. 2003 a odpisovaném dle ZDP)549/002 - Škody na jiném majetku než je hmotný a nehmotný majetek dle ZDP549/003 - Škody způsobené živelní pohromou549/004 - Škody způsobené neznámým pachatelem na základě potvrzení od policie549/005 - Zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy549/006 - Manka55 - ODPISY, REZERVY, KOMPLEXNÍ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ A OPRAVNÉ POLOŽKY V PROVOZNÍ OBLASTI551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku551/001 - Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je i hmotným a nehmotným majetkem dle ZDP551/002 - Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku určenou účetní jednotkou a k jeho pořízení (zařazení do užívání) došlo od 1. 1. 2021551/003 - Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku neuvedené na účtech 551/001 a 551/002551/004 - Odpis zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v důsledku fyzické likvidace551/005 - Odpisy majetku v zástavě551/006 - Odpisy technického zhodnocení na majetku vyloučeném z odpisování a na nemovité kulturní památce552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů552/001 - Tvorba a zúčtování rezerv na opravy hmotného majetku552/002 - Tvorba a zúčtování rezerv na pěstební činnost552/003 - Tvorba a zúčtování ostatních zákonných rezerv552/004 - Tvorba a zúčtování rezerv na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv554/001 - Tvorba a zúčtování rezerv na opravy majetku nad rámec zákona o rezervách554/002 - Tvorba a zúčtování rezerv na smluvní sankce554/003 - Tvorba a zúčtování rezerv na záruční opravy554/004 - Tvorba a zúčtování rezerv na soudní spory554/005 - Tvorba a zúčtování rezerv na důchody a jiné podobné závazky555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti558/001 - Tvorba a zúčtování zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení558/002 - Tvorba a zúčtování zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994558/003 - Tvorba a zúčtování zákonné opravné položky k pohledávkám s hodnotou nepřevyšující 30000 Kč559 - Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti56 - FINANČNÍ NÁKLADY561 - Prodané cenné papíry a podíly561/001 - Prodaný dlouhodobý finanční majetek561/002 - Prodané krátkodobé dluhové cenné papíry561/003 - Prodané krátkodobé majetkové cenné papíry561/004 - Prodané směnky, o nichž je účtováno jako o cenném papíru562 - Úroky562/001 - Úroky - ovládaná nebo ovládající osoba562/002 - Ostatní nákladové úroky563 - Kursové ztráty564 - Náklady z přecenění cenných papírů565 - Mimořádní finanční náklady566 - Náklady z finančního majetku567 - Náklady z derivátových operací568 - Ostatní finanční náklady568/001 - Poplatky za bankovní záruky, z titulu jiného smluvního ručení568/002 - Bankovní poplatky a jiné finanční náklady568/003 - Náklady z přecenění pohledávek568/004 - Poskytnuté dary ve finanční oblasti569 - Manka a škody na finančním majetku569/001 - Škody na dlouhodobém finančním majetku a majetku účtovaném na účtech účtové třídy 2569/002 - Škody na dlouhodobém finančním majetku a majetku účtovaném na účtech účtové třídy 2 způsobené živelní pohromou569/003 - Škody na dlouhodobém finančním majetku a majetku účtovaném na účtech účtové třídy 2 způsobené neznámým pachatelem na základě potvrzení od policie569/004 - Zvýšené výdaje v důsledku opatření stanovených zvláštními předpisy - v návaznosti na finanční náklady569/005 - Manka na dlouhodobém finančním majetku a majetku účtovaném na účtech účtové třídy 257 - REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY VE FINANČNÍ OBLASTI574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti58 - ZMĚNA STAVU ZÁSOB VLASTNÍ ČINNOSTI A AKTIVACE581 - Změna stavu nedokončené výroby582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby583 - Změna stavu výrobků584 - Změna stavu zvířat585 - Aktivace materiálu a zboží585/001 - Aktivace materiálu585/002 - Aktivace zboží586 - Aktivace vnitropodnikových služeb587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku59 - DANĚ Z PŘÍJMŮ, PŘEVODOVÉ ÚČTY A REZERVA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ591 - Daň z příjmů - splatná592 - Daň z příjmů - odložená595 - Dodatečné odvody daně z příjmů596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní korporace597 - Převod provozních nákladů598 - Převod finančních nákladů599 - Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů6 - VÝNOSY60 - TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ601 - Tržby za vlastní výrobky602 - Tržby z prodeje služeb604 - Tržby za zboží64 - JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku642 - Tržby z prodeje materiálu643 - Přijaté dary v provozní oblasti644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení646 - Výnosy z odepsaných pohledávek646/001 - Výnosy z pohledávek v minulosti odepsaných - zahrnované do základu daně646/002 - Výnosy z pohledávek v minulosti odepsaných - nezahrnované do základu daně646/003 - Výnosy z postoupení pohledávek646/004 - Úhrada pohledávky nabyté postoupením648 - Ostatní provozní výnosy648/001 - Ostatní provozní výnosy - přefakturace648/002 - Ostatní provozní výnosy - nepeněžní příjmy648/003 - Ostatní provozní výnosy - členské příspěvky648/004 - Ostatní provozní výnosy - nájemné osvobozené od daně648/005 - Ostatní provozní výnosy - zařízení k uspokojování potřeb zaměstnanců648/006 - Náhrady mank a škod zaúčtovaných na účtu 549, přebytky zjištěné při inventarizaci648/007 - Ostatní provozní výnosy - jiné648/008 - Ostatní provozní výnosy - Goodwill648/009 - Ostatní provozní výnosy - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku648/010 - Rozdíly ze zaokrouhlení DPH649 - Mimořádné provozní výnosy649/001 - Tržby z prodeje obchodního závodu 66 - FINANČNÍ VÝNOSY661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů661/001 - Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů a majetkových cenných papírů s vazbou na § 24 odst. 2 písm. r) ZDP661/002 - Výnosy z prodeje směnek - dluhových cenných papírů661/003 - Výnosy z prodeje majetkových podílů (účastí) v obchodních korporacích662 - Úroky662/001 - Úroky zdaněné srážkovou daní, které se nezahrnují do základu daně z příjmů662/002 - Úroky nezdaněné srážkovou daní, které se zahrnují do základu daně662/003 - Úroky nezdaněné srážkovou daní, které se nezahrnují do základu daně662/004 - Úroky zdaněné srážkovou daní, která se započítává na celkovou daňovou povinnost663 - Kursové zisky664 - Výnosy z přecenění cenných papírů665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku665/001 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - výnosy zdaněné srážkovou daní plynoucí z ovládaných a řízených osob a účetních jednotek pod podstatným vlivem - z tuzemska665/002 - Výnosy zdaněné srážkovou daní (bez zápočtu sražené daně) plynoucí z ovládaných a řízených osob a účetních jednotek pod podstatným vlivem - ze zahraničí665/003 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - úroky a jiné výnosy zdaněné srážkovou daní665/004 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku nezdaněné srážkovou daní zahrnované do základu daně665/005 - Výnosy z cenných papírů a majetkových účastí plynoucí ze zahraničí - samostatný základ daně665/006 - Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů665/008 - Výnosy při pachtu obchodního závodu665/009 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - ostatní výnosy665/010 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - osvobozené od daně666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku666/001 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku - úroky a jiné výnosy zdaněné srážkovou daní666/002 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku nezdaňované srážkovou daní zahrnované do základu daně666/003 - Výnosy z cenných papírů a majetkových účastí plynoucí ze zahraničí - samostatný základ daně666/004 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku - ostatní výnosy667 - Výnosy z derivátových operací668 - Ostatní finanční výnosy668/001 - Výnosy plynoucí ze snížení základního kapitálu (snížení nominální hodnoty akcií s výplatou či snížení podílu na základním kapitálu u společníka s.r.o. s výplatou)668/002 - Přijaté dary ve finanční oblasti668/004 - Náhrady mank a škod zaúčtovaných na účtu 569, přebytky zjištěné při inventarizaci668/005 - Výnosy z přecenění pohledávek669 - Mimořádné finanční výnosy69 - PŘEVODOVÉ ÚČTY697 - Převod provozních výnosů698 - Převod finančních výnosů7 - ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY70 - ÚČTY ROZVAŽNÉ701 - Počáteční účet rozvažný702 - Konečný účet rozvažný71 - ÚČET ZISKŮ A ZTRÁT710 - Účet zisků a ztrát75 - MAJETEK, KTERÝ NENÍ VLASTNICTVÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY751 - Majetek svěřený účetní jednotce751/001 - Zásoby převzaté do komisního prodeje751/002 - Zásoby převzaté ke zpracování751/003 - Majetek přijatý do úschovy752 - Majetek najatý či propachtovaný752/001 - Majetek pořizovaný formou finančního leasingu752/002 - Majetek v operativním nájmu či pachtu76 - MAJETEK ÚČETNÍ JEDNOTKY, KTERÝ NENÍ VYKAZOVÁN V ROZVAZE762 - Majetek pořízený z prostředků poskytnuté dotace763 - Drobný majetek vyřazený z rozvahového sledování763/001 - Drobný hmotný majetek763/002 - Drobný nehmotný majetek764 - Odepsané pohledávky a pohledávky ze smluvních pokut764/001 - Odepsané pohledávky764/002 - Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení (účtované do 31. 12. 2000)765 - Pohledávky z leasingu766 - Podmíněné pohledávky766/001 - Přijaté záruky766/002 - Přijatá depozita, hypotéky a zástavy77 - DLUHY A PODMÍNĚNÉ DLUHY771 - Dluhy z finančního leasingu773 - Podmíněné dluhy773/001 - Dluhy z titulu poskytnutého ručení773/002 - Poskytnutá zástavní práva a věcná břemena773/003 - Směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti78 - FINANČNÍ NÁSTROJE782 - Pohledávky z pevných termínových operací783 - Dluhy z pevných termínových operací784 - Pohledávky z opcí785 - Dluhy z opcí79 - EVIDENČNÍ ÚČTY791 - Evidenční účet k účtům majetku792 - Evidenční účet k účtům dluhů

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.