Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Znění účinné od 29. 5. 2022 do 3. 11. 2023.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 256/2004 Sb., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHUZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 2e]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Vymezení některých pojmů§ 2a Profesionální zákazník§ 2b Profesionální zákazník na žádost§ 2c Odborné znalosti, zkušenosti a finanční zázemí profesionálního zákazníka§ 2d Způsobilá protistrana§ 2e zrušenČÁST DRUHÁ INVESTIČNÍ NÁSTROJE A INVESTIČNÍ SLUŽBY [§ 3 - § 32k]HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 3 - § 4b]§ 3 Investiční nástroje§ 4 Investiční služby§ 4a§ 4b Výjimky z povolení k poskytování hlavních investičních služebHLAVA II OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY [§ 5 - § 20]Díl 1 Základní ustanovení [§ 5 - § 8]§ 5 § 5a Pravomoc České národní banky rozhodnout o použití požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na některé obchodníky s cennými papíry§ 6 Požadavky na obchodníka s cennými papíry§ 6a Další podnikatelská činnost nebankovního obchodníka s cennými papíry§ 6aa§ 6b Povolení k činnosti systémově významného obchodníka§ 6c Odnětí povolení k činnosti systémově významného obchodníka§ 6d Povolení k činnosti pobočky zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie§ 6e Výkon činnosti zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie na území České republiky§ 7 Řízení o žádosti§ 7a zrušen§ 7b Povolovací řízení ve vztahu k řešení krize§ 8 zrušenDíl 2 Některé podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry [§ 8a - § 11]§ 8a Počáteční kapitál§ 9 zrušen§ 9a§ 9aa až 9ai (pozbyly platnosti)§ 9aj až 9c zrušeny§ 10§ 10a Oznamování změn ve složení vedoucího orgánu§ 10aa Výbor pro jmenování§ 10b Stanovení a výpočet kvalifikované účasti§ 10c Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení§ 10d Posuzování kvalifikované účasti§ 10e Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti§ 11 Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry a jeho ovládnutíDíl 3 Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry [§ 11a - § 17j]§ 11a§ 12 Systém správy a řízení k zajištění účinného a obezřetného řízení§ 12a Organizační požadavky§ 12aa Zvláštní pravidla pro použití systému správy a řízení§ 12ab Spolehlivý systém správy a řízení§ 12ac Úloha vedoucího orgánu při řízení rizik§ 12ad Řízení rizik§ 12ae Povinné pojištění malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry a jeho neúčast v záručním systému zabezpečovaném Garančním fondem§ 12b zrušen§ 12ba Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům§ 12bb Obchodník s cennými papíry nabízející jím nevytvářený investiční nástroj§ 12c Vedení evidencí§ 12d Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby§ 12e Ochrana majetku zákazníka§ 12f Prováděcí právní předpis§ 12g Výbor pro rizika§ 12h Dohled České národní banky nad zásadami odměňování§ 12i Mechanismus k hlášení§ 12j Zásady odměňování§ 12k Obchodník s cennými papíry využívající mimořádnou veřejnou finanční podporu§ 12l Pohyblivá složka odměny§ 12m Výbor pro odměňování§ 13 Deník obchodníka s cennými papíry§ 14 Personální zdroje§ 14a Některé podmínky činnosti obchodníka s cennými papíry§ 14b Odborná způsobilost§ 14c Požadavky na akreditovanou osobu§ 14d Trvání, prodloužení a zánik akreditace§ 14e Odnětí akreditace§ 14f Odborná zkouška a osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky§ 14g Uchovávání dokumentů§ 14h Prováděcí právní předpis§ 15 Obecné povinnosti při jednání se zákazníky§ 15a Komunikace se zákazníky§ 15b Povinnosti při vytváření investičního nástroje§ 15c Povinnosti při nabízení nebo doporučování investičního nástroje zákazníkovi§ 15ca Výzkum ve vztahu ke společnostem s malou a střední tržní kapitalizací§ 15d Informování zákazníků§ 15da Poskytování informací v elektronické podobě§ 15e§ 15f§ 15g§ 15h Vyžadování informací od zákazníka§ 15i§ 15j§ 15k§ 15l Provádění pokynů za nejlepších podmínek§ 15m§ 15n§ 15o Zpracování pokynů§ 15p§ 15q zrušen§ 15r Informování zákazníků ve vztahu k provádění pokynů§ 15s zrušen§ 15t zrušen§ 16§ 16a Investiční politika§ 16b Podávání zpráv podle jednotlivých zemí§ 16c až 16e zrušeny§ 17 Uchovávání dokumentů obchodníka s cennými papíry § 17a Systematický internalizátor§ 17b§ 17c Algoritmické obchodování a související organizační požadavky§ 17d Povinnosti vůči orgánům dohledu ve vztahu k algoritmickému obchodování§ 17e Algoritmické obchodování s vysokou frekvencí§ 17f Algoritmické obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu§ 17g Přímý elektronický přístup a související organizační požadavky§ 17h Povinnosti vůči orgánům dohledu ve vztahu k přímému elektronickému přístupu§ 17i Služby clearingu a související organizační požadavky§ 17jDíl 4 Zrušení, změna předmětu podnikání nebo přeměna - obchodníka s cennými papíry a převod, zastavení - nebo pacht obchodního závodu obchodníka s cennými papíry [§ 18 - § 20]§ 18 Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry§ 19 Přeměna obchodníka s cennými papíry§ 20 Převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu obchodníka s cennými papíryHLAVA III POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB - NA ÚZEMÍ ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE [§ 21 - § 27]Díl 1 Poskytování investičních služeb obchodníkem - s cennými papíry v jiném členském státě Evropské unie [§ 21 - § 23]§ 21§ 22§ 22a§ 23 Díl 2 Poskytování investičních služeb zahraniční osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie na území České republiky [§ 24 - § 27]§ 24 Poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky§ 24a a 24b zrušeny§ 25 Poskytování investičních služeb bez umístění pobočky§ 25a§ 26 Informační povinnost ve vztahu k Evropskému orgánu pro bankovnictví§ 27 zrušenHLAVA IV POSKYTOVÁNÍ HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE ZAHRANIČNÍ OSOBOU SE SÍDLEM NEBO SKUTEČNÝM SÍDLEM VE STÁTĚ, KTERÝ NENÍ ČLENSKÝM STÁTEM EVROPSKÉ UNIE [§ 28 - § 28b]§ 28§ 28a§ 28bHLAVA V INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL [§ 29 - § 32]§ 29 Základní ustanovení§ 30 Požadavky na investičního zprostředkovatele§ 30a Řízení o žádosti§ 30b Trvání povolení k činnosti investičního zprostředkovatele§ 30c Přičitatelnost protiprávního činu investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce investičního zprostředkovatele§ 31 Povinné pojištění investičního zprostředkovatele§ 32 Obdobné plnění povinností obchodníka s cennými papíryHLAVA VI VÁZANÝ ZÁSTUPCE [§ 32a - § 32k]§ 32a Základní ustanovení§ 32b Ukončení zastoupení§ 32c Zápis do seznamu§ 32d Oznámení vázaného zástupce§ 32e Uchovávání dokumentů§ 32f Změna údajů zapsaných v seznamu§ 32g Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce§ 32h Zánik oprávnění k činnosti§ 32i Odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce§ 32j Zastoupení vázaného zástupce§ 32k Povinnosti zastoupenéhoČÁST TŘETÍ VEŘEJNÁ DRAŽBA CENNÝCH PAPÍRŮ [§ 33]§ 33ČÁST ČTVRTÁ NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROSPEKTU [§ 34 - § 36]§ 34 Odpovědnost za obsah prospektu§ 35 Mechanismus k hlášení§ 35a a 35b zrušeny§ 36 až 36m zrušenyČÁST PÁTÁ OBCHODNÍ SYSTÉMY [§ 37 - § 73m]HLAVA I ORGANIZÁTOR REGULOVANÉHO TRHU [§ 37 - § 54]§ 37 Základní ustanovení§ 38 Požadavky na organizátora regulovaného trhu§ 39 Další podnikatelská činnost organizátora regulovaného trhu§ 40§ 41§ 42§ 43 Výbor pro jmenování§ 44 Zrušení nebo změna předmětu podnikání organizátora regulovaného trhu§ 45 Přeměna organizátora regulovaného trhu§ 46 Převod, zastavení nebo pacht obchodního závodu organizátora regulovaného trhu§ 47 Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu a jeho ovládnutí§ 48 Organizační požadavky na organizátora regulovaného trhu§ 48a Mechanismus k hlášení§ 49§ 50 Informační povinnosti organizátora regulovaného trhu§ 50a§ 50b Pozastavení a omezení obchodování na regulovaném trhu§ 50c Algoritmické systémy obchodování§ 50d Přímý elektronický přístup§ 50e Úplaty§ 50f Kroky kotace§ 50g§ 51 Přístup k vypořádacím systémům§ 52§ 53§ 54 Stálý rozhodčí soud organizátora regulovaného trhuHLAVA II OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU [§ 55 - § 67]Díl 1 Základní ustanovení [§ 55 - § 63a]§ 55§ 56 Podmínky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu§ 57 zrušen§ 58 Obchod uzavřený na regulovaném trhu§ 59 Registrace cenných papírů kolektivního investování na regulovaném trhu§ 60 Vyřazení cenného papíru z obchodování na regulovaném trhu§ 61 Pozastavení obchodování, obnovení obchodování a vyloučení z obchodování§ 62 Pravidla obchodování na regulovaném trhu§ 63 Pravidla přístupu na regulovaný trh§ 63a zrušenDíl 2 Oficiální trh s cennými papíry [§ 64 - § 66]§ 64§ 65 Podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu§ 65a§ 66 Přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhuDíl 3 [§ 67]§ 67 a 68 zrušenyHLAVA III OBCHODOVÁNÍ V MNOHOSTRANNÉM OBCHODNÍM SYSTÉMU [§ 69 - § 73a]§ 69§ 70 Přístup k vypořádacím systémům§ 71§ 72§ 73§ 73a Pozastavení obchodování, obnovení obchodování a vyloučení z obchodováníHLAVA IV TRH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ [§ 73b - § 73c]§ 73b§ 73cHLAVA V ORGANIZOVANÝ OBCHODNÍ SYSTÉM [§ 73d - § 73i]Díl 1 Základní ustanovení [§ 73d - § 73f]§ 73d§ 73e§ 73f Organizační požadavkyDíl 2 Obchodování v organizovaném obchodním systému [§ 73g - § 73i]§ 73g§ 73h§ 73i Přístup k vypořádacím systémůmHLAVA VI SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 73j - § 73m]§ 73j Obchodní hodiny§ 73k Limity pozic u komoditních derivátů§ 73l Uveřejňování informací o kvalitě provádění obchodů§ 73mČÁST ŠESTÁ POSKYTOVATEL SLUŽEB HLÁŠENÍ ÚDAJŮ [§ 74 - § 79]§ 74 až 77 zrušeny§ 78 Mechanismus k hlášení§ 79 až 81 zrušenyČÁST SEDMÁ VYPOŘÁDACÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ [§ 82 - § 90g]ČÁST SEDMÁ, HLAVA I [§ 82 - § 84]§ 82 Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání § 83 Vymezení některých pojmů§ 83a§ 84 Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádáníČÁST SEDMÁ, HLAVA II [§ 85 - § 89]§ 85 Pravidla systému§ 86§ 87 Změna pravidel systému§ 87a zrušen§ 88 Neodvolatelnost příkazu k vypořádání§ 89 Propojení systémůČÁST SEDMÁ, HLAVA III [§ 90 - § 90b]§ 90§ 90a Povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání§ 90bČÁST SEDMÁ, HLAVA IV [§ 90c - § 90e]§ 90c§ 90d§ 90eČÁST SEDMÁ, HLAVA V [§ 90f - § 90g]§ 90f Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci§ 90g Oznamovací povinnosti České národní bankyČÁST OSMÁ NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKUPINOVÉHO FINANCOVÁNÍ [§ 90h - § 90j]§ 90h§ 90i§ 90jČÁST DEVÁTÁ EVIDENCE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ [§ 91 - § 115]HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 91 - § 99a]Díl 1 Úvodní ustanovení [§ 91]§ 91 Díl 2 Druhy evidencí investičních nástrojů [§ 92 - § 93a]§ 92 Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů§ 93 Samostatná evidence investičních nástrojů§ 93a Zvláštní ustanovení o imobilizovaných cenných papírechDíl 3 Zásady vedení evidence investičních nástrojů [§ 94 - § 99a]§ 94 Druhy účtů§ 94a Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů§ 95 Zápis do evidence investičních nástrojů§ 95a Příkazy účastníka§ 96 Účinky převodu investičního nástroje§ 97 Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem§ 98 Oprava chyb v evidenci investičních nástrojů§ 99 Výpis z evidence investičních nástrojů§ 99aHLAVA II CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ A ZAHRANIČNÍ CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ [§ 100 - § 101]Základní ustanovení § 100§ 101 až 111 zrušenyHLAVA III POSKYTOVÁNĺ ÚDAJŮ OSOBOU VEDOUCĺ EVIDENCI INVESTIČNĺCH NÁSTROJŮ [§ 115]§ 115ČÁST DESÁTÁ NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚSTŘEDNÍCH PROTISTRAN [§ 115a - § 115h]§ 115a Povolení k činnosti ústřední protistrany§ 115b Oznamovací povinnost§ 115c Nabídková povinnost§ 115d Jednání valné hromady§ 115e Změna výše základního kapitálu§ 115f Přeměny§ 115g Rozhodnutí§ 115h Opatření obecné povahyČÁST JEDENÁCTÁ OCHRANA KAPITÁLOVÉHO TRHU A INVESTORŮ [§ 116 - § 134f]HLAVA I POVINNOST MLČENLIVOSTI [§ 116 - § 117]§ 116§ 117HLAVA II INFORMAČNÍ POVINNOST EMITENTA NĚKTERÝCH INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ A DALŠÍCH OSOB [§ 117a - § 121b]§ 117a§ 118 Výroční finanční zpráva emitenta§ 119 Pololetní finanční zpráva§ 119a Zpráva o úhradách placených státu§ 119b Uveřejňování dalších informací§ 119c Výjimky z povinnosti uveřejňovat informace§ 120§ 120a§ 120b§ 120c§ 121§ 121a§ 121bHLAVA III IDENTIFIKACE AKCIONÁŘŮ, PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A USNADNĚNÍ VÝKONU PRÁV AKCIONÁŘŮ [§ 121c - § 121i]§ 121c Působnost§ 121d§ 121e§ 121f Úhrada nákladů vzniklých při poskytnutí informací§ 121g Vztah k zahraniční evidenci investičních nástrojů§ 121h Uchovávání informací§ 121i Potvrzení o hlasováníHLAVA IV ODMĚŇOVÁNÍ A VÝZNAMNÉ TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI [§ 121j - § 121v]§ 121j Působnost§ 121k Předložení, schválení a uveřejnění politiky odměňování§ 121l Obsah politiky odměňování§ 121m Určování výše a vyplácení odměn§ 121n Odchýlení od politiky odměňování§ 121o Vyhotovení, schválení a uveřejnění zprávy o odměňování§ 121p§ 121q§ 121r zrušen§ 121s Významné transakce uzavírané emitentem§ 121t Uzavírání a schvalování významných transakcí se spřízněnými stranami§ 121u Uveřejnění významných transakcí se spřízněnými stranami§ 121v Výjimky ze schvalování a uveřejňování významných transakcí se spřízněnými stranamiHLAVA V OZNAMOVACÍ POVINNOST AKCIONÁŘŮ A DALŠÍCH OSOB [§ 122 - § 123]§ 122 Oznamování podílu na hlasovacích právech§ 122a Postup při oznamování podílu na hlasovacích právech§ 122b Další podmínky a požadavky na oznamování podílu na hlasovacích právech§ 122c Výjimky z oznamovací povinnosti§ 123 Volba referenčního státuHLAVA VI OCHRANA PŘED ZNEUŽITÍM TRHU [§ 124 - § 125]§ 124§ 125 a 126 zrušenyHLAVA VII ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POVINNĚ UVEŘEJŇOVANÝCH INFORMACÍ [§ 127 - § 127d]§ 127 Základní ustanovení§ 127a Způsob zpřístupnění povinně uveřejňovaných informací§ 127b§ 127c Jazyk uveřejňování§ 127d Povolení výjimky z plnění povinností pro emitenta, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unieHLAVA VIII POVINNOSTI NĚKTERÝCH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A DALŠÍCH VYBRANÝCH SUBJEKTŮ [§ 127e - § 127n]§ 127e Působnost§ 127f§ 127g§ 127h§ 127i§ 127j Investiční strategie institucionálního investora§ 127k Investiční strategie správce aktiv§ 127l§ 127m§ 127n Identifikace střetu zájmůHLAVA IX GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY [§ 128 - § 134]§ 128 Základní ustanovení§ 129 Placení příspěvku do Garančního fondu§ 129a Kontrola placení příspěvků§ 129b§ 130 Poskytování náhrady z Garančního fondu § 131§ 132 Vydání majetku zákazníků po prohlášení konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry§ 132a§ 133 Placení příspěvku do Garančního fondu zahraniční osobou§ 133a Zpracování osobních údajů§ 134 Informační povinnosti a spolupráceHLAVA X LIMITY POZIC A KONTROLY PRO ŘÍZENÍ POZIC U KOMODITNÍCH DERIVÁTŮ [§ 134a - § 134d]§ 134a§ 134b§ 134c§ 134dHLAVA XI PODÁVÁNÍ ZPRÁV O POZICÍCH PODLE KATEGORIÍ DRŽITELŮ POZIC [§ 134e - § 134f]§ 134e§ 134f Zmocňovací ustanoveníČÁST DVANÁCTÁ DOHLED A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ [§ 135 - § 192]HLAVA I DOHLED NA INDIVIDUÁLNÍM ZÁKLADĚ [§ 135 - § 149m]Díl 1 Základní ustanovení [§ 135 - § 135f]§ 135 Osoby podléhající dohledu§ 135a Dohled nad obchodníkem s cennými papíry a hodnocení§ 135b Průběžný přezkum povolení používat interní modely§ 135c Spolupráce s útvarem vykonávajícím působnost orgánu pro řešení krize§ 135d zrušen§ 135e§ 135f až 135i zrušenyDíl 2 Opatření k nápravě a jiná opatření [§ 136 - § 145]§ 136 Základní ustanovení§ 136a§ 136b Donucovací pokuta§ 137§ 137a Nařízení dodatečného kapitálového požadavku§ 137b Pokyny k držení dodatečného kapitálu§ 137c Zvláštní požadavky na likviditu§ 138 Nucená správa § 139§ 140§ 141 Nucená správa končí§ 142§ 143 § 144 Změna rozsahu povolení§ 145 Odnětí povolení nebo souhlasu a zrušení registraceDíl 3 Dohled České národní banky v případech dohledu s prvky zahraničního práva [§ 146 - § 149f]§ 146 Dohled nad zahraniční osobou poskytující hlavní investiční služby v České republice§ 147 Dohled nad obchodníkem s cennými papíry poskytujícím hlavní investiční služby v jiném členském státě Evropské unie§ 148 Dohled nad zahraničním provozovatelem obchodního systému§ 149§ 149a Dohled nad provozovatelem obchodního systému se sídlem v České republice provozujícím obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie§ 149b Přenos pravomocí podle nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu§ 149c a 149d zrušeny§ 149e Porušení povinnosti týkající se veřejné nabídky nebo prospektu osobou nepodléhající dohledu České národní banky§ 149f Porušení informační nebo oznamovací povinnosti osobou nepodléhající dohledu České národní bankyDíl 4 Spolupráce orgánů dohledu [§ 149g - § 149l]§ 149g§ 149ga§ 149gb§ 149h§ 149i§ 149j§ 149k§ 149lDíl 5 Informační povinnosti České národní banky [§ 149m]§ 149mHLAVA II DOHLED NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ [§ 150 - § 155c]§ 150 Určení orgánu dohledu nad skupinou obchodníka s cennými papíry§ 151 Informační povinnost České národní banky při dohledu na konsolidovaném základě při naléhavých situacích§ 152 Kolegium nad skupinou§ 153 Požadavky na spolupráci§ 154 Ověření informací týkajících se osob se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie§ 155 Zahrnutí holdingových osob do dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu§ 155a Požadavky na členy vedoucího orgánu investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby§ 155b Smíšená holdingová osoba§ 155c Posouzení dohledu státu, který není členským státem Evropské unie, a dalších technik dohleduHLAVA III PŘESTUPKY [§ 157 - § 192]Díl 1 Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu [§ 157 - § 158a]§ 157§ 158§ 158aDíl 2 Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu [§ 159 - § 161c]§ 159 Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu§ 159a Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů§ 160 Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu§ 161 Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů§ 161a Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci§ 161b Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu§ 161c Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podnikyDíl 3 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu [§ 162 - § 173a]§ 162§ 163§ 163a§ 164 Přestupky obchodníka s cennými papíry§ 165 Přestupky zahraniční osoby§ 166 Přestupky investičního zprostředkovatele§ 167 Přestupky akreditované osoby§ 168 Přestupky provozovatele obchodního systému§ 169 Přestupky poskytovatele služeb hlášení údajů§ 170 Přestupky provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání§ 171 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, které vedou evidenci investičních nástrojů§ 172 Přestupky některých emitentů investičních nástrojů§ 173 Přestupky investiční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby a smíšené holdingové osoby§ 173a Přestupky institucionálního investora a správce aktivDíl 4 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu [§ 174 - § 186]§ 174§ 175 Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky§ 176 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů§ 177 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu§ 178 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů§ 179 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou§ 180 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití§ 181 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů§ 182 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci§ 183 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu§ 184 Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky§ 185 Přestupky ústředních protistran a členů clearingového systému spočívající v porušení nařízení Evropské unie o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran§ 186 až 191 bez textuDíl 5 Společná ustanovení k přestupkům [§ 192]§ 192ČÁST TŘINÁCTÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISŮM EVROPSKÉ UNIE [§ 192a - § 192c]§ 192a§ 192b§ 192c zrušenČÁST ČTRNÁCTÁ Závěrečné vyrovnání [§ 193]§ 193ČÁST PATNÁCTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ [§ 194 - § 206]§ 194§ 194a§ 195 § 195a§ 195b§ 196§ 197 § 198 Seznam nucených správců a likvidátorů§ 198a Informace uveřejňované Českou národní bankou§ 198b§ 199 Zmocnění§ 200 Ustanovení přechodná a závěrečná § 201§ 202§ 202a § 202b§ 203§ 204 § 204a§ 204b§ 204c§ 204d§ 205 § 206 Účinnost Účinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.