Účetní průvodce MáDáti
Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Znění účinné od 15. 10. 2013 do 9. 9. 2015.Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 19/2010 Sb.,
o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 325/2013 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě.

§ 2

Způsob tvorby bilancí

(1) V oblasti předpokládaných bilancí dodávek a spotřeb plynu operátor trhu přebírá desetileté bilance a roční bilance ve čtvrtletním členění o předpokládané výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem podle příloh č. 1 až č. 7 k této vyhlášce

a) od držitelů licence na výrobu plynu předpokládanou celkovou výrobu a dodávky plynu,
b)od držitele licence na přepravu plynu předpokládané množství přepraveného plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech vstupu do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy,
c) od držitelů licence na distribuci plynu předpokládané celkové množství distribuovaného plynu v distribuční soustavě včetně ztrát a vlastní spotřeby,
d) od držitelů licence na uskladňování plynu stav zásob na začátku těžby a vtláčení a maximální výkony těžby a vtláčení podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu,
e)od držitelů licence na obchod s plynem předpokládané dodávky z dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky.

(2) V oblasti vyhodnocování dodávek a spotřeb plynu operátor trhu

a)přebírá měsíční údaje o skutečné výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od držitelů licence na výrobu plynu, držitele licence na přepravu plynu, držitelů licence na distribuci plynu, držitelů licence na uskladňování plynu a držitelů licence na obchod s plynem v členění:
1.od držitelů licence na výrobu plynu skutečnou denní, měsíční a roční celkovou výrobu a dodávky do jednotlivých soustav; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce,
2.od držitele licence na přepravu plynu skutečné souhrnné denní, měsíční a roční množství plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy, množství plynu ve vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků, změny akumulace a ostatní spotřebované množství plynu; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 10 a č. 11 k této vyhlášce,
3.od držitelů licence na distribuci plynu skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků, kterými jsou velkoodběratel, střední odběratel, maloodběratel nebo domácnosti, v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí; sledování množství distribuovaného plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
4.od držitelů licence na uskladňování plynu výši těžebních a vtláčecích výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu; denní, měsíční a roční sledování uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 13 a č. 14 k této vyhlášce, v rozdělení na plyn uskladněný pro držitele licence na obchod s plynem nebo plyn uskladněný pro ostatní fyzické a právnické osoby,
5.od držitelů licence na obchod s plynem měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle vstupních bodů, a vývozu zemního plynu z České republiky podle výstupních bodů; sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce; údaje o zajištění bezpečnostního standardu požadovaných dodávek, jejichž sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce, který se vztahuje i na obchodníky, kteří nedodávají plyn chráněným zákazníkům, ale zajišťují bezpečnostní standard dodávky pro jiného obchodníka s plynem. Bezpečnostní standard dodávek se vypočítává pro období, v němž koeficient M není nulový.
b)přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb plynu od držitele licence na přepravu plynu nebo výrobu plynu pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy a kontrolních hodinových odečtů výrobce plynu v České republice uvedených v přílohách č. 17 a č. 18 k této vyhlášce,
c) zpracovává údaje o skutečné přepravě plynu, distribuci plynu, výrobě plynu, dodávkách plynu, odběrech plynu a uskladňování plynu v plynárenské soustavě v termínech den, měsíc, čtvrtletí a rok,
d)přebírá údaje o skutečných dodávkách koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, kromě využití pro pohon motorových vozidel, od držitelů licence na výrobu plynu v termínech měsíc a rok, které jsou realizovány prostřednictvím distribuční soustavy, uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce,
e)zpracovává měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek.

§ 3

Sledování kapacit

(1) Operátor trhu sleduje informace o přepravních kapacitách, distribučních kapacitách a uskladňovacích kapacitách jednotlivých částí plynárenské soustavy.

(2) Sledování je prováděno prostřednictvím údajů o technických kapacitách na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy podle vzoru uvedeného v příloze č. 22 k této vyhlášce a technických parametrech distribučních soustav a zásobníků plynu, kterými jsou celková změna akumulace soustav, maximální denní spotřeba soustav, délka plynovodů s rozdělením podle průměrů potrubí a tlakové úrovně podle vzoru uvedeného v příloze č. 20 k této vyhlášce, výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky podle vzoru uvedeného v příloze č. 21 k této vyhlášce a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků plynu.

§ 4

Údaje od zákazníků

Operátor trhu

a)přebírá údaje o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je zákazníci zajišťují ze zahraničí nebo u držitele licence na výrobu plynu, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu,
b)zpracovává údaje o počtu zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 114/2005 Sb., o podrobnostech o činnosti Bilančního centra, se zrušuje.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2010.


Účinnost novely:

předpisúčinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 325/2013 Sb.15. října 2013.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 19/2010 Sb.

Účetní průvodce MáDáti

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1
700 30 Ostrava-Hrabůvka

 

IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981
Registrace: OR KS Ostrava, B 3086

Kontakty

E-mail: it@sagit.cz
Telefon: 596 786 002
www.sagit.cz

© 2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.